USPEŠNO IZVEDENI DELAVNICI TOPO in INSPIRE

Dne 5.2.2014 sta na Geodetski upravi Republike Slovenije potekali dve delavnici v okviru projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj posledic poplav. Projekt se delno financira iz sredstev finančnega mehanizma EGP. Delavnici sta potekali v okviru izvajanja podprojektov Topografska baza (TOPO) in INSPIRE.

Delavnic se je udeležilo 27 predstavnikov 13-ih institucij, med njimi tudi gostje iz partnerskih geodetskih uprav Norveške in Islandije. Prvi del delavnic je potekal plenarno. Uvodoma sta bila predstavljena podprojekta TOPO in INSPIRE, v nadaljevanju plenarnega dela pa so predstavniki Norveške in Islandije opisali stanje na področjih topografije in vzpostavljanja nacionalne infrastrukture za prostorske informacije v svojih državah.

Gostje iz Norveške in Islandije skupaj z vodstvom projekta iz Slovenije

Po odmoru so se udeleženci razdelili v dve skupini, od katerih je prva obravnavala program izgradnje zmogljivosti v podprojektu INSPIRE, druga pa podatkovni model topografskih podatkov v podprojektu TOPO:

Med predvidenimi izdelki v podprojektu INSPIRE je tudi načrt vzpostavljanja zmogljivosti, katerega predlog so obravnavali udeleženci v prvi skupini. V procesu vzpostavljanja nacionalne infrastrukture za prostorske informacije kot sestavnega dela evropske infrastrukture za prostorske informacije pomeni program izgradnje zmogljivosti opredelitev procesa, ki bo zagotavljal krepitev sposobnosti vseh deležnikov v tem procesu (posameznikov, organizacij in civilne družbe) za učinkovito uporabo virov pri uresničitvi skupnega zastavljenega cilja. Da bi vzpostavili učinkovito infrastrukturo za prostorske informacije, kot jo opredeljuje Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), morajo biti vsi identificirani deležniki usposobljeni za izpolnitev svojih nalog. To vlogo bodo lahko deležniki učinkovito izpolnili samo v primeru, da bodo poznali svoje obveznosti, da bodo vodstva vseh vključenih instituciji ta proces prepoznala kot eno od svojih prioritet, da bodo ustrezno organizirani in da bodo imeli na voljo ustrezne materialne in finančne vire ter seveda imeli na voljo ustrezno znanje in informacije. Na delavnici je bil obravnavan osnutek dokumenta, v katerem so opisani cilji in obveznosti deležnikov pri vzpostavljanju in delovanju infrastrukture za prostorske informacije. Opisana je zakonodaja, ki nalaga vse te obveznosti in cilje. Identificirani so vsi deležniki, ki so vključeni v postopek vzpostavljanja in delovanja infrastrukture za prostorske informacije ter opisana njihova vloga v tem procesu. Navedene in predstavljene so aktivnosti, ki bodo zagotovile boljšo usposobljenost vseh vključenih deležnikov v tem procesu in tako zagotavljale ustrezne kadrovske vire za izvedbo nalog. Sem sodijo tako aktivnosti, povezane s pridobivanjem ustreznega znanja in veščin za izvedbo obveznosti, kot tudi naloge, ki bodo podrobneje pojasnjevale posamezne obveznosti. Predstavljeni so bili tudi ukrepi, ki so potrebni, da vodstva vseh vključenih instituciji ta proces prepoznajo in ga vključijo v svoje načrte kot eno od prioritet. V zadnjem delu pa so v dokumentu obravnavane tudi naloge in aktivnosti, ki bodo pripomogle, da bodo vključene institucije ustrezno organizirane in da bodo imele na voljo ustrezne materialne in finančne vire za izvedbo svojih obveznosti. Osnutek dokumenta bo v naslednjih tednih dan v obravnavo članom projektne skupine INSPIRE, ki bodo podali nanj dopolnitve in pripombe. Pričakujemo, da bo program izgradnje zmogljivosti dopolnjen tako, da bodo podrobneje opisane posamezne dejavnosti za doseganje strateških in operativnih ciljev, določeni nosilci posameznih dejavnosti, ocenjene potrebe po resursih za izvedbo dejavnosti in opredeljeni časovni roki z določenimi prioritetami za posamezne dejavnosti.
Delavnico INSPIRE je vodil Tomaž Petek, vodja podprojekta INSPIRE
 
Delavnica podprojekta TOPO se je po plenarnem delu nadaljevala z razpravo o topografskih podatkih, topografskih podatkovnih modelih in podatkovnih specifikacijah INSPIRE. Glavni namen delavnice je bil, da gosta z Islandije in Norveške predstavita izkušnje njunih geodetskih uprav na topografskem področju v povezavi z direktivo INSPIRE. V ta namen sta gosta predhodno dobila seznam vprašanj, na katera smo na delavnici želeli dobiti odgovore. Poudarek celotne razprave je bil na spremembi obstoječega topografskega podatkovnega modela glede na podatkovna pravila INSPIRE, ker je to prva naloga, ki se izvaja v okviru podprojekta TOPO.

Delavnico TOPO je vodila Marjana Duhovnik, vodja podprojekta TOPO